HomeDotacje dla rolników
Kiedy można skorzystać?

25.01 – 23.02 2024r.

Nabór trwa od 25 styczenia do 23 lutego 2024 r. Obszar B – inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego.

DLA KOGO?

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego (zwanym dalej Regulaminem).

POBIERZ REGULAMIN
Co obejmuje dotacja?

Na co może zostać przyznana pomoc?

Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały operacje polegające na zakupie:

 • mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
 • instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
 • magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. b,
 • pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a,
 • systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a–d.

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

 • które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • które będą realizowane bez podziału na etapy;
 • których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
 • o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł;
 • które są związane z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa,
 • w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu PV spełniającego warunki określone w załączniku nr 6 do Regulaminu,
 • w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW,
 • w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 % całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie,
 • w których, w przypadku zakupu PV, obligatoryjnie zostanie podłączony magazyn energii elektrycznej, a pojemność wyrażona w kilowatogodzinach (kWh) będzie nie mniejsza niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej PV wyrażonej w kilowatach (kW) i przelicznika wynoszącego 0,5,
  które będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych lub gruntach graniczących z tymi gruntami,
 • w których koszty ogólne stanowią nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych, które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem.
JAK WYSOKA MOŻE BYĆ DOTACJA?

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze B wynosi 200 tys. zł. Pomoc przyznaje się w:

 1. formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta;
 2. wysokości do 65%.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij zgłoszenie i uzyskaj więcej informacji

  Interesuje mnie dotacja na: